Ma trận đề thi giữa học kì 2 lớp 11 năm 2021 – 2022

Ma trận đề thi giữa học kì 2 lớp 11 năm 2021 – 2022 bao gồm ma trận kiểm tra các môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh, Hóa học, Sinh học. Qua đó giúp thầy cô nhanh chóng xây dựng được bản đồ mô tả chi tiết các nội dung, các chuẩn cần đánh giá để biên soạn đề kiểm tra, đề thi.

Bảng ma trận đề thi giữa kì 2 lớp 11 rất chi tiết, cụ thể bao gồm nội dung đề kiểm tra đó ra ở bài học nào, ở chương nào, ra ở cấp độ nào, mỗi cấp độ có bao nhiêu câu hỏi, mỗi câu bao nhiêu điểm, tổng số điểm của mỗi cấp độ là bao nhiêu, tỉ lệ điểm của mỗi cấp độ so với điểm của toàn bài kiểm tra như thế nào, rồi tổng số câu của cả đề là bao nhiêu. Vậy sau đây là toàn bộ ma trận đề kiểm tra giữa kì 2 lớp 11, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

1. Ma trận đề thi giữa học kì 2 môn Toán 11

TT Nội dung kiến thức Đơn vị kiến thức Mức độ nhận thức Tổng % tổng

điểm

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao
Số CH Thời gian (phút)
Số CH Thời gian (phút) Số CH Thời gian (phút) Số CH Thời gian (phút) Số CH Thời gian (phút) TN TL
1 Giới hạn Giới hạn của dãy số 7 7 3 6 1 8 10 1 21 30
Giới hạn của hàm số 6 6 3 6 1 12 9 1 24 23
Hàm số liên tục 2 2 4 8 1 12 6 1 22 17
2 Đường thẳng và mặt phẳng song song. Quan hệ song song. Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian. 1 1 1 1 2
3 Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian. Vectơ trong không gian 2 2 2 4 1 8 4 1 22 28
Hai đường thẳng vuông góc 2 2 3 6 5
Tổng   20 20 15 30 2 16 2 24 35 4 90 100
Tỉ lệ (%)   40 30 20 10        
Tỉ lệ chung (%)   70 30      

 

Lưu ý:

– Các câu hỏi ở cấp độ nhận biết và thông hiểu là các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 lựa chọn đúng.

– Các câu hỏi ở cấp độ vận dụng và vận dụng cao là các câu hỏi tự luận.

– Số điểm tính cho 1 câu trắc nghiệm là 0.2 và tự luận được quy định rõ trong hướng dẫn chấm.

2. Ma trận đề thi giữa học kì 2 môn Ngữ văn 11

TT Kĩ năng Mức độ nhận thức Tổng % Tổng

điểm

 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao
Tỉ lệ

(%)

Thời gian (phút) Tỉ lệ

(%)

Thời gian

(phút)

Tỉ lệ

(%)

Thời gian

(phút)

Tỉ lệ

(%)

Thời gian

(phút)

Số câu hỏi Thời gian

(phút)

1 Đọc hiểu 15 10 10 5 5 5 0 0 04 20 30
2 Viết đoạn văn nghị luận xã hội 5 5 5 5 5 5 5 5 01 20 20
3 Viết bài văn nghị luận văn học 20 10 15 10 10 20 5 10 01 50 50
Tổng 40 25 30 20 20 30 10 15 06 90 100
Tỉ lệ % 40 30 20 10     100
Tỉ lệ chung 70 30   100

Lưu ý:

– Tất cả các câu hỏi trong đề kiểm tra là câu hỏi tự luận.

– Cách cho điểm mỗi câu hỏi được quy định chi tiết trong Đáp án/Hướng dẫn chấm.

3. Ma trận đề thi giữa học kì 2 môn tiếng Anh 11

Cấp độ Tên chủ đề (nội dung,chương…) Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng
TNKQ TNKQ Cấp độ thấp Cấp độ cao
TNKQ TNKQ
I. Listening (2P) MCQ Fill in the gaps (6 words choose 4)
Số câu : 8

Số điểm: 2.0

Số câu: 4

Số điểm: 1.0

 

 

Số câu:4

Số điểm:1.0

 

 

 

 

  Số câu:8

2,0 điểm=20%

II.

Language use (3p)

– i, o, ou (2)

vocab (3):

– Tag question (1)

– Relative pronouns (1)

– Tag question (1)

– Language function: (1)

How, How many, When, How long….

 

– Tag question (1)

– Preposition (1)

– Could / be able to (1)

Số câu: 12

Số điểm 3,0

Số câu: 6

Số điểm:1,5

 

 

Số câu:3

Số điểm:0,75

 

 

Số câu:3

Số điểm: 0,75

 

 

  Số câu:12

3,0 điểm = 30%

III. Reading (2.5p) – Filling in the gaps (3)

– Passage comprehension

(2 )

– Passage comprehension

(2)

– Filling in the gaps (1)

Passage comprehension (1)

– Filling in the gaps (1)

 

 
Số câu: 10

Số điểm:2,5

Số câu:5

Số điểm:1,25

 

 

Số câu:3

Số điểm:0,75

 

 

Số câu: 2

Số điểm:0,5

 

 

  Số câu:10

2,5 điểm 25.%

IV. Writing

Sentence transformation (2.5)

  – Combine the sentences, using relative clauses

 

Write a biography of a famous astronaut using the given information
Số câu: 3

Số điểm: 2,5

 

 

 

 

Số câu: 2

Số điểm: 1.0

 

Số câu: 1

Số điểm: 1.5

Số câu:3

2,5 điểm 25%

Tổng số câu: 35

Tổng số điểm: 10

Tỉ lệ 100%

Số câu: 15

Số điểm: 3,75

 

 

 

Số câu: 10

Số điểm: 2,5

 

 

 

 

Số câu: 8

Số điểm: 3,75

 

Số câu 33

Số điểm 10

100%

Lưu ý:

– Các câu hỏi ở cấp độ nhận biết và thông hiểu là các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 lựa chọn đúng.

– Các câu hỏi ở cấp độ vận dụng và vận dụng cao là các câu hỏi tự luận.

4. Ma trận đề thi giữa kì 2 môn Hóa học 11

TT Nội dung kiến thức Đơn vị kiến thức Mức độ nhận thức Tổng % tổng

điểm

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao
Số CH Thời gian (phút)
Số CH Thời gian (phút) Số CH Thời gian (phút) Số CH Thời gian (phút) Số CH Thời gian (phút) TN TL
1 Đại cương hữu cơ Mở đầu về hóa học hữu cơ 2 1,5 1 1 0 0 0 3 0 2,5 7,5
Công thức phân tử hợp chất hữu cơ
Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ
2 Hiđrocacbon no Ankan 6 4,5 4 4 1 4,5 1 6 10 2 32 35,0
3 Hiđrocacbon không no Anken 4 3 3 3 7 22,5
Ankađien 2 1,5 2 2 4 10,0
Ankin 2 1,5 2 2 4 10,0
4 Tổng hợp hiđrocacbon 0 0 0 0 1 4,5 1 6 0 2 10,5 15,0
Tổng 16 12 12 12 2 9 2 12 28 4 45 100%
Tỉ lệ (%) 40 30 20 10
Tỉ lệ chung (%) 70 30

5 Ma trận đề thi giữa kì 2 Sinh học 11

Chủ đề Nhận Biết 40% Thông hiểu 20% Vận dụng thấp 30% Vận dụng cao 10%
Cảm ứng ở động vật Trắc nghiệm – C1

0,25 điểm

Trắc nghiệm – C2

0,25 điểm

Trắc nghiệm – C3

0,25 điểm

Tập tính ở động vật Tự luận – C1. Ý 2.

(Lấy ví dụ minh họa 2 loại tập tính)

1,0 điểm

Tự luận – C1. Ý 1.

(Phân biệt 2 loại tập tính ở động vật)

2,0 điểm

Sinh trưởng ở thực vật Trắc nghiệm – C4

0,25 điểm

Trắc nghiệm – C5

0,25 điểm

Hoocmôn thực vật Trắc nghiệm – C6

0,25 điểm

Trắc nghiệm – C7

0,25 điểm

Trắc nghiệm – C8

0,25 điểm

ST-PT ở động vật Trắc nghiệm – C9

0,25 điểm

Trắc nghiệm – C10

0,25 điểm

Các nhân tố ảnh hưởng ST-PT ở động vật Tự luận – C2

(Trình bày đặc điểm hoocmôn ở động vật không xương sống)

2,0 điểm

Trắc nghiệm – C11

0,25 điểm

Trắc nghiệm – C12

0,25 điểm

Sinh sản ở thực vật Tự luận – C3. Ý 1.

(Thụ phấn ở thực vật)

(0,5 điểm)

Tự luận – C3. Ý 2.

(Phân loại hình thức thụ phấn)

1,5 điểm

Tổng 4,0 điểm 2,0 điểm 3,0 điểm 1,0 điểm

 

Tải toàn bộ tài liệu tại đây

Bản quyền bài viết thuộc trường trung học phổ thông Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng (thptsoctrang.edu.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button