Đoạn văn tiếng Anh viết về giấc mơ của em (5 mẫu)

Viết đoạn văn kể về giấc mơ của em bằng tiếng Anh là tài liệu hữu ích, gồm 5 đoạn văn mẫu kể về giấc mơ, giúp các bạn có thêm nhiều tài liệu tham khảo, củng cố kiến thức, trau dồi vốn từ qua đó luyện kỹ năng viết tiếng Anh.

Ngoài ra các bạn tham khảo thêm một số đoạn văn mẫu như: đoạn văn tiếng Anh viết về sở thích, đoạn văn tiếng Anh viết về bạn thân. Nội dung chi tiết mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Kể về giấc mơ của em bằng tiếng Anh – Mẫu 1

Tiếng Anh

I have many different dreams; but this one was creepy and I’ll try to describe it. I did not know if it was on Earth or not, but it looked like it. I was with about eight others, and we all had gas masks on I believe. The sky was blue, and we were trudging along in a field. There was not a single bird or cloud in the sky, it was silent. No wind, no noise, but for the drift of the wind. We walked for a few minutes but seemed like hours, before reaching a hill, and we became to climb. Oddly enough, the weather slowly began to change. The sky was filled with clouds, and the wind was somewhat lighter. And there was some sort of ash in the air. Like pollution. Then we arrived on the top, and I saw a disaster. It was like a town. However, the houses were a wreck, the same colour as the ash in the air like before. Something had happened here. There were remains of tools, toys, but not a single human being in sight. Then, I saw something. The body of a small animal. It was unrecognized by my eyes, I had no clue what species it was, but the fur was matted and dirty. The creature lay on the ground, eyes appeared to be opened and unblinking, staring off into space. Suddenly, I heard yelling as the wind quickened and I turned to one of the people from before, who was motioning me to run to him. I did but I turned back to see the grey clouds shifted to a dark grey, and something was forming in the clouds, swirling around. I did not see what it was, as my dream ended when I heard a loud noise. I do not know what this meant at all, but sometimes my dreams connect in a way.

Tiếng Việt

Tôi có nhiều giấc mơ khác nhau; nhưng giấc mơ này thật sự đáng sợ và tôi sẽ cố để miêu tả nó. Tôi không biết liệu mình có đang trên Trái Đất hay không, nhưng trông có vẻ giống. Tôi ở cùng với khoảng 8 người khác, và chúng tôi hẳn là đang đều đeo mặt nạ khí gas. Bầu trời màu xanh, và chúng tôi đang vật lộn đi dọc một cánh đồng. Không có một con chim hay đám mây nào trên bầu trời. Không gió, không tiếng động, chỉ có tiếng rít của gió. Chúng tôi đi bộ trong một vài phút mà ngỡ như hàng tiếng đồng hồ, trước khi đặt chân đến một quả đồi, và chúng tôi bắt đầu leo. Thật kỳ quặc là thời tiết bắt đầu chậm rãi thay đổi. Bầu trời phủ kín mây, và gió nhẹ hơn. Và có một loại tro nào đó trong không khí. Như là ô nhiễm. Sau đó chúng tôi đặt chân lên đỉnh đồi, và tôi thấy một thảm họa. Nhìn nó giống như một thị trấn. Tuy nhiên, các căn nhà trông xơ xác, với màu sắc giống như tro trong không khí trước đó. Chuyện gì đó đã xảy ra ở đây. Vẫn còn dụng cụ, đồ chơi, nhưng không có bất cứ con người nào trong tầm nhìn cả. Sau đó, tôi nhìn thấy cái gì đó. Là xác của một loài động vật nhỏ. Tôi không thể nhận ra nó bằng mắt thường, tôi cũng không biết đó là giống loài gì, nhưng bộ lông của nó đã xơ xác và bẩn thỉu. Sinh vật này nằm trên mặt đất, đôi mắt mở to bất động, nhìn chằm chằm vào không gian. Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng hét khi gió trở nên nhanh hơn và tôi quay lại nhìn một trong số những người đi cùng trước đó, và người ấy đang giục tôi chạy theo anh ta. Tôi làm theo nhưng tôi quay lại để thấy đám mây từ màu xám chuyển thành xám đen, và thứ gì đó đang hình thành trên mây và xoay tròn. Tôi không nhìn được đó là cái gì bởi giấc mơ của tôi kết thúc khi tôi nghe thấy một tiếng động lớn. Tôi không biết giấc mơ có nghĩa gì, nhưng đôi khi các giấc mơ của tôi có sự liên kết ở phương diện nào đó.

Kể về giấc mơ của em bằng tiếng Anh – Mẫu 2

Tiếng Anh

There are not many dreams that I can clearly remember for a long time. However, I had a very interesting dream many years ago, and until now, it is still my favourite dream. The dream was about my adventure to a world where mushrooms were the main character. In that dream, I was taken to a very strange planet. All the citizens on that planet were mushrooms. They are so colorful and I can realize some names of typical mushrooms here. They have different sizes and the biggest mushroom is the king of the planet. When I arrived there, they were planting trees. They said that their planet was very clear and there was no pollution. Also, these mushrooms criticized me for not protecting the environment, which made me very shameful. After waking up, I still felt very guilty as what the mushrooms said was true. I think this dream wants to warn me about the urgency of the environmental problems and also force me to be more responsible. I changed my bad habits after that and tried my best to protect the environment. That is a memorable dream because it taught me a lot of things. I hope to meet those mushrooms again in another dream so that I can say thank you to them.

Tiếng Việt 

Không có nhiều giấc mơ mà tôi có thể nhớ rõ trong một thời gian dài. Tuy nhiên, tôi đã mơ một giấc mơ rất thú vị nhiều năm trước và bây giờ nó vẫn là giấc mơ yêu thích của tôi. Giấc mơ này là về cuộc phiêu lưu của tôi đến một thế giới nơi mà nấm là nhân vật chính. Ở trong giấc mơ đó, tôi được đưa đến một hành tinh rất kỳ lại. Tất cả những dân cư ở đó đều là nấm. Chúng rất sặc sỡ và tôi có thể nhận ra một vài loại nấm phổ thông ở đây. Chúng có kích thước khác nhau và cục nấm to nhất là vua của hành tinh này. Khi tôi tới đây, chúng đang trồng cây. Chúng nói rằng hành tinh chúng rất sạch sẽ và không có ô nhiễm. Ngoài ra, những cục nấm này còn phê bình tôi không bảo vệ môi trường, làm tôi thấy rất xấu hổ.  Sau khi tỉnh dậy, tôi vẫn cảm thấy rất tội lỗi vì những gì những cục nấm đó nói đều là sự thật. Tôi nghĩ rằng giấc mơ này muốn cảnh báo tôi thì sự khẩn cấp của những vấn đề môi trường cũng như bắt tôi phải có trách nhiệm hơn. Tôi thay đổi những tật xấu của mình sau đó và cố hết sức để bảo vệ môi trường. Đó là một giấc mơ đáng nhớ vì nó đã dạy tôi rất nhiều điều. Tôi hi vọng sẽ gặp những chiếc nấm này một lần nữa ở một giấc mơ khác để tôi có thể nói lời cảm ơn.

Kể về giấc mơ của em bằng tiếng Anh – Mẫu 3

Tiếng Anh

Obviously, a dream can affect our mood in the morning if it is so special. For each kind of dream, I had a different feeling and emotion towards it. If I have a good dream, I will be very happy and excited to welcome the new day. It provides me with a lot of energy so that I will not feel tired and exhausted. There are so many interesting dreams which teach me useful lessons. I will try to search those lessons on the Internet and learn it more carefully. On the other hand, I also face some bad dreams. As a result, the next morning, I feel very sleepy because I cannot get enough sleep. I usually get angry at other people and lose all the energy for studying or working. However, a bad dream can also be a motivation for myself. I will try to fix the problem the next day because I do not want to make my day worse. In conclusion, those are some emotions that I have when I dream. For me, a bad dream is as important as a good dream. I learn a lot from them.

Tiếng Việt

Rõ ràng, một giấc mơ có thể ảnh hưởng tâm trạng của chúng ta nếu nó rất đặc biệt. Với mỗi loại giấc mơ, tôi lại có một cảm xúc khác về nó. Nếu tôi mơ một giấc mơ đẹp, tôi sẽ rất hạnh phúc và hào hứng chào đón ngày mới. Nó cho tôi rất nhiều năng lượng để tôi có thể không thấy mệt và kiệt sức. Có rất nhiều giấc mơ thú vị đã dạy tôi nhiều bài học bổ ích. Tôi sẽ cố để tìm kiếm những bài học đó trên mạng và học nó cẩn thận hơn. Mặc khác, tôi vẫn đối mặt với một số giấc mơ tồi tệ. Kết quả là, sáng hôm sau tôi thấy rất buồn ngủ vì tôi đã không ngủ đủ giấc. Tôi thường gắt gỏng với người khác và mất hết năng lượng cho học hành và làm việc. Tuy nhiên, một giấc mơ tệ hại vẫn có thể là động lực cho tôi. Tôi sẽ cố gắng để giải quyết những vấn đề của ngày tiếp theo bởi tôi không muốn làm ngày của tôi thêm tồi tệ nữa. Tóm lại, đó là những cảm xúc mà tôi có khi mơ. Đối với tôi, một giấc mơ tồi tệ cũng quan trọng như một giấc mơ đẹp. Tôi học từ chúng rất nhiều.

Kể về giấc mơ của em bằng tiếng Anh – Mẫu 4

Tiếng Anh

No one wants to have a bad dream when they are sleeping. Unfortunately, I remember having a bad dream before a competition. In that dream, I took part in that competition and failed. In that dream, I was in the competition that I intended to participate in two days later. Everything was really bad. I had a stomachache so I could not give a good speech in front of the crowd. I felt nervous and stopped speaking very soon. The judges criticized me for my bad performance. My teachers were really disappointed. However, the worst thing was my mother crying. She expected a lot but I failed the competition. That dream had a bad effect on my mood the next day. As I had to take part in the same competition two days later, I was afraid that that dream would come true. This encouraged me to study more and try my best in the competition. As a result, I got the first prize in the speaking contest. That is the most memorable nightmare that I have had. However, I am so thankful to this bad dream because it created a motivation for me so that I could win the competition.

Tiếng Việt

Không ai muốn có một giấc mơ tồi tệ khi ngủ. Thật không may, tôi nhớ mình đã từng mơ một giấc mơ tồi tệ trước một cuộc thi. Ở giấc mơ đó, tôi tham gia vào chính cuộc thi đó và thất bại. Trong giấc mơ đó, tôi ở trong một cuộc thi mà tôi đã dự định tham gia hai ngày tới. Mọi thứ rất tồi tệ. Tôi bị đau bụng nên không thể diễn thuyết tốt trước đám đông được. Tôi thấy rất lo lắng và ngừng nói rất sớm. Giám khảo phê bình tôi vì màn trình diễn quá tệ. Thầy cô rất thất vọng về tôi. Tuy nhiên, điều tồi tệ nhất là mẹ tôi khóc. Bà ấy trông đợi rất nhiều nhưng tôi đã thất bại trong cuộc thi. Giấc mơ đó đã ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi ngày hôm sau. Vì tôi phải tham gia vào một cuộc thi giống như thế trong hai ngày nữa, tôi sợ rằng giấc mơ sẽ thành sự thật. Điều này đã thúc đẩy tôi học nhiều hơn và cố hết sức trong cuộc thi. Cuối cùng, tôi giành được giải nhất trong cuộc thi hùng biện. Giấc mơ đó đã ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi ngày hôm sau. Vì tôi phải tham gia vào một cuộc thi giống như thế trong hai ngày nữa, tôi sợ rằng giấc mơ sẽ thành sự thật. Điều này đã thúc đẩy tôi học nhiều hơn và cố hết sức trong cuộc thi. Cuối cùng, tôi giành được giải nhất trong cuộc thi hùng biện.

Kể về giấc mơ của em bằng tiếng Anh – Mẫu 5

Tiếng Anh

Last night I had a super weird, disjointed dream. Not that any of my dreams are anything less than disjointed and weird, but this one was especially so. I was in front of the house I used to live in. It was still dark. My mom’s car was idling in the driveway. I opened the door and she shoved entirely too many grocery bags full of apples into my arms. The school was having a banana contest, and we were supposed to bring in a bunch of bananas. My mom had bought apples. I tried to tell her that, but she drove away. I ignored the fact that it was entirely the wrong kind of fruit and fumbled with my backpack, violin case, and the bags of apples as I attempted to walk into my old house. I finally got inside, but the interior of the house was my school. That worked for me, since I had to take the apples to my teacher anyway. For some reasons, I wasn’t really concerned that they weren’t the right fruit. On my way to class, I stopped being able to see my surroundings, and I was looking into what looked like an interrogation room. It was empty, until the door slammed open and two people stumbled through. One guy was dragging the other guy, who didn’t seem too happy with the situation and was trying to get away. Guy 1 put his hand over Guy 2’s mouth to keep him from yelling, and Guy 2 bit him. I woke up before I could find out what was going on there.

Tiếng Việt

Tối hôm qua tôi đã có một giấc mơ cực kỳ kỳ cục và rời rạc. Giấc mơ nào của tôi cũng lạ và rời rạc như vậy, nhưng lần này thực sự đặc biệt. Tôi ở trước ngôi nhà mà tôi từng sống. Ngoài trời vẫn còn tối. Xe của mẹ tôi đang nổ máy trên đường. Tôi mở cửa (xe) và bà ấy nhét tất cả các túi đồ tạp hóa đầy táo vào tay tôi. Trên trường sẽ có một cuộc thi chuối, và chúng tôi phải mang một đống chuối đến. Mẹ tôi đã mua táo. Tôi cố nói với bà ấy như vậy, nhưng bà ấy lái xe đi. Tôi lơ đi sự thật rằng đó hoàn toàn không phải là loại hoa quả tôi cần và mò mẫm cặp cùng hộp violon của mình, và cái túi đầy táo khi tôi đang định đi vào trong nhà. Tôi cuối cùng vào nhà, nhưng nội thất trong căn nhà lại là trường học của tôi. Điều đó cũng ổn với tôi thôi khi tôi dù sao cũng phải mang táo đến cho giáo viên của mình. Vì một số lý do, tôi không hề lo rằng chúng không phải là loại quả đúng. Trên đường đến lớp học, tôi dừng lại để ngắm nhìn xung quanh, và tôi đang nhìn vào một nơi trông như phòng thẩm vấn vậy. Trong đây trống không, cho đến khi cánh cửa được mở toang ra và 2 người nhảy vào. Một người đang kéo người còn lại – người mà trông có vẻ không vui lắm với tình huống này và đang cố thoát ra. Người đàn ông 1 đặt tay lên miệng người đàn ông 2 để ngăn ông ta hét lên, và người đàn ông 2 cắn ông ta. Tôi tỉnh dậy trước khi tìm ra chuyện gì đang diễn ra.

Bản quyền bài viết thuộc trường trung học phổ thông Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng (thptsoctrang.edu.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button