ĐNO – UBND thành phố vừa có văn bản giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức rà soát, kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm đối với các dự án, công trình đã được giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án nhưng không sử dụng đất hoặc chậm tiến độ đưa đất vào sử dụng theo quy định của Luật Đất đai.

Bên cạnh đó, UBND thành phố yêu cầu xử lý dứt điểm các dự án đã có quyết định hoặc thông báo thu hồi đất nhưng chưa thực hiện; dự thảo báo cáo kết quả thực hiện trình UBND thành phố duyệt ký gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30-11.

Ngoài việc thực hiện nội dung trên, UBND thành phố cũng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương rà soát, lập danh sách các dự án, công trình cho đến nay không sử dụng đất hoặc đưa đất vào sử dụng, dự thảo báo cáo trình UBND thành phố duyệt ký gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15-4.

DÂN HÙNG

Categorised in: