[Cánh Diều] – Toán 1

1. Các số đến 10

Giải toán 1 bài: Trên – dưới. Phải – trái. Trước – sau. Ở giữa
Giải toán 1 bài: Hình vuông – Hình tròn – Hình tam giác – Hình chữ nhật
Giải toán 1 bài: Các số 1, 2, 3
Giải toán 1 bài: Các số 4, 5, 6
Giải toán 1 bài: Các số 7, 8, 9
Giải toán 1 bài: Số 0
Giải toán 1 bài: Số 10
Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 20
Giải toán 1 bài: Nhiều hơn – Ít hơn – Bằng nhau
Giải toán 1 bài: Lớn hơn. Bé hơn, dấu. Bằng nhau, dấu bằng
Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 26
Giải toán 1 bài: Em ôn lại những gì đã học trang 27
Giải toán 1 bài: Em vui học toán trang 30

2. Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10

Giải toán 1 bài: Làm quen với phép cộng – Dấu cộng
Giải toán 1 bài: Làm quen với phép cộng – Dấu cộng (tiếp theo)
Giải toán 1 bài: Phép cộng trong phạm vi 6
Giải toán 1 bài: Phép cộng trong phạm vi 6 (tiếp theo)
Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 42
Giải toán 1 bài: Phép cộng trong phạm vi 10
Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 46
Giải toán 1 bài: Phép cộng trong phạm vi 10 (tiếp theo)
Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 50
Giải toán 1 bài: Khối hộp chữ nhật – Khối hộp lập phương
Giải toán 1 bài: Làm quen với phép trừ – dấu trừ
Giải toán 1 bài: Phép trừ trong phạm vi 6
Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 58
Giải toán 1 bài: Phép trừ trong phạm vi 6 (tiếp theo)
Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 62
Giải toán 1 bài: Phép trừ trong phạm vi 10
Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 66
Giải toán 1 bài: Phép trừ trong phạm vi 10 (tiếp theo)
Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 70
Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 72
Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 74
Giải toán 1 bài: Luyện tập chung trang 76
Giải toán 1 bài: Em ôn lại những gì đã học trang 78
Giải toán 1 bài: Em vui học toán trang 80
Giải toán 1 bài: Ôn tập trang 82

3. Các số trong phạm vi 100

Giải toán 1 bài: Các số 11, 12, 13, 14, 15, 16
Giải toán 1 bài: Các số 17, 18, 19, 20
Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 92
Giải toán 1 bài: Các số 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90
Giải toán 1 bài: Các số có hai chữ số (từ 21 đến 40)
Giải toán 1 bài: Các số có hai chữ số (Từ 41 đến 70)
Giải toán 1 bài: Các số có hai chữ số (Từ 71 đến 99)
Giải toán 1 bài: Các số đến 100
Giải toán 1 bài: Chục và đơn vị
Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 107
Giải toán 1 bài: So sánh các số trong phạm vi 100
Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 111
Giải toán 1 bài: Dài hơn – ngắn hơn
Giải toán 1 bài: Đo độ dài
Giải toán 1 bài: Xăng-ti-mét
Giải toán 1 bài: Em ôn lại những gì đã học trang 119
Giải toán 1 bài: Em vui học toán trang 122

4. Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100

Giải toán 1 bài: Phép cộng dạng 14 + 3
Giải toán 1 bài: Phép trừ dạng 17 – 2
Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 130
Giải toán 1 bài: Cộng trừ các số tròn chục
Giải toán 1 bài: Phép cộng dạng 25 + 14
Giải toán 1 bài: Phép cộng dạng 25 + 4, 25 + 40
Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 138
Giải toán 1 bài: Phép trừ dạng 39 – 15
Giải toán 1 bài: Phép trừ dạng 27 – 4, 63 – 40
Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 144
Giải toán 1 bài: Luyện tập chung trang 146
Giải toán 1 bài: Các ngày trong tuần lễ
Giải toán 1 bài: Đồng hồ – thời gian
Giải toán 1 bài: Em ôn lại những gì đã học trang 153
Giải toán 1 bài: Em vui học toán trang 156
Giải toán 1 bài: Ôn tập các số trong phạm vi 10
Giải toán 1 bài: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10
Giải toán 1 bài: Ôn tập các số trong phạm vi 100
Giải toán 1 bài: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100
Giải toán 1 bài: Ôn tập về thời gian
Giải toán 1 bài: Ôn tập trang 168

Back to top button