Bộ đề thi giữa học kì 2 môn tiếng Anh lớp 7 năm 2021 – 2022

Đề thi tiếng Anh lớp 7 giữa học kì 2 năm 2021 – 2022 gồm 3 đề kiểm tra giữa kì 2 có đáp án chi tiết kèm theo.

Qua 3 đề kiểm tra giữa học kì 2 Anh 7 đó giúp các bạn học sinh nhanh chóng làm quen với cấu trúc đề thi, ôn tập để đạt được kết quả cao trong kì thi sắp tới. Đồng thời cũng là tài liệu tham khảo dành cho quý thầy cô ra đề kiểm tra cho các em học sinh của mình. Bên cạnh đó các bạn tham khảo thêm một số đề thi như: đề thi giữa học kì 2 Ngữ văn 7, đề cương ôn tập giữa kì 2 tiếng Anh 7. Vậy sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.

Ma trận đề thi tiếng Anh lớp 7 giữa học kì 2

KN và KT ngụn ngữ Nội dung cụ thể Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng
Cấp độ thấp Cấp độ cao
I.

Phonetics

Số câu: 3

Số điểm: 0.75

 

II.

Số câu: 10

Số điểm: 2.5

1.

Phonetics

– Vocabulary unit 9,11

TN 1

 

 

 

 

 

Số câu: 3

Số điểm: 0.75

TN 1

Số câu: 3

Số điểm: 0.75

 

 

Số câu: 3

Số điểm: 0.75

TL 1

 

 

 

 

 

Số câu: 2

Số điểm: 0.5

TL 1

 

 

 

 

 

Số câu: 2

Số điểm: 0.5

Số câu: 13

Số điểm: 3.25

 

 

Tỉ lệ: 30.25%

III. Use of English

Số câu: 2

Số điểm: 0.5

IV.

Số câu: 3

Số điểm: 0.75

– Vocabulary unit 9,11

– Grammar

TN 12 Số câu: 2

Số điểm: 0.5

 

 

 

 

 

 

Số câu: 3

Số điểm: 0.75

Số câu: 5

Số điểm: 1.25

Tỉ lệ: 10.25 %

B.LISTENING Listen the dialogue then fill in the blanks with a suitable word. Số câu: 2

Số điểm: 0.5

Số câu: 2

Số điểm: 0.5

Số câu: 2

Số điểm: 0.5

Số câu: 6

Số điểm: 1.5

Tỉ lệ: 15 %

III. Reading

Số câu: 4

Số điểm: 1,0

 

Read and choose true (T) or false (F)

Read the passage then answer the questions

TL

Số câu: 4

Số điểm: 1,0

TL

Số câu: 2

Số điểm: 1,0

Số câu: 6

Số điểm: 2

Tỉ lệ: 20 %

III. Writing

Số câu: 2

Số điểm: 0.5

Tỉ lệ: 30%

Write questions for the underlined words. TL

Số câu: 2

điểm:1

Số câu: 2

Số điểm: 1

Tỉ lệ: 10%

Tổng số câu: 32

Tổng số điểm: 10

Tỉ lệ: 100 %

Số câu: 9

Số điểm: 2.25

Tỉ lệ: 20.25%

Số câu: 8

Số điểm:2

Tỉ lệ: 20 %

Số câu:7

Số điểm:1.75

Tỉ lệ: 30 %

Số câu: 8

Số điểm:3

Tỉ lệ: 3,0 %

Tổng số câu: 32

Tổng số điểm: 10

Tỉ lệ: 100 %

Đề thi tiếng Anh giữa kì 2 lớp 7

A. LANGUAGE FOCUS.

I. Circle the word that has underlined, italic part pronounced differently from the others.

(Khoanh tròn từ có phần gạch chân và in nghiêng phát âm khác các từ còn lại) (0,75pt)

1. Aabsent B. patient C. lazy D. teenage

2. A. scout B. cough C. sound D. about

3. A.measure B. beas C. beach D. read

4. A. Defeated B. Wanted C. Decided D. looked

II. Multiple choice (2.5pts) Choose the correct answer: ( Chọn câu trả lời đúng )

1. Liz …………… souvenir in Nha Trang last week.

A. to buy

B. buys

C. buyed

D. bought

2. My parents took me …………… Ta Cu mountain and Duong Hill in Binh Thuan.

A. to see

B. sees

C. saw

D. seeing

3. Mrs Robinson put the poster …………… the wall at home.

A. in

B. on

C. at

D. with

4. The family rented …………… apartment next door to mine.

A. a

B. an

C. some

D. any

5. Mary learned …………… in the USA.

A. Vietnamese

B. Vietnam

C. Vietname

D. Việt Nam

6. What did you ……………………… in your free time? – I played soccer.

A. do

B. go

C. did

D. went

7. She learned …………………… to use a sewing machine.

A. how

B. what

C. when

D. where

8. They are ………………………football, now.

A. play

B. playing

C. watch

D. watches

9. My father hope I am taking care of …………….

A.myself

B. yourself

C. himself

D. herself

10. ………………….. you get on the scales, please? – Oh. 40 kilos.

A.Can.

B. Do

C. Would

D. Are

III. Choose the underlined part of each sentence which has a mistake.

(Chọn phần gạch dưới trong câu bị lỗi). (0,5pt)

1. Lan (A) didn’t (B) came (C)to school yesterday.(D)

2. Eat well, (A) exercise and (B) you will be fit (C) and healthful (D)

IV. Give the correct form of words in bracket.

(Chia hình thức đúng của các từ trong ngoặc). (0,75pt)

1. …………… your teeth is important. (Brush)

2. We should study …………… this semester. (hard)

3. Hoa has a …………… new hobby. (use)

B. LISTENING. (1.5pts)Listen the dialogue then fill in the blanks with a suitable word.

(Nghe bài hội thoại và điền từ còn thiếu vào chỗ trống)

his                 nervous             cavity              looks               pleased               brush

Minh is very (1)…………. .…… and Dr Lai notices this. She (2)……………………… at Minh and tells him not to worry. She explains one of his teeth has a (3)…………………………. He has to (4)…………………………. them regularly. After Dr Lai fills (5)………………………….. tooth, Minh leaves. He is very (6)…………………………

C. READING: (3pts)

I. Read the passage then answer True (T) or False (F): (1pt) (Trả lời đúng (T) hoặc sai (F))

THE SUN, THE MOON AND STARTED

The sun shines during the day, but the moon and stars shine at night. Sometimes there are clouds in the sky, and the sun goes behind them. During the day, it is light, but at night it is dark. The sun rises in the east in the morning, and sets in the west in the evening. It is bigger than the moon.

1. The sun shines during the night.

2. Sometimes,the sun goes behind the clouds.

3. The sun rises in the east and and sets in the west.

4. The moon is smaller than the sun.

II. Read the passage then answer the questions:(1pt) (Đọc đoạn văn rồi trả lời câu hỏi)

There is only one disease called common: the common cold. We call it the common cold because every year millions of people catch it. Everybody knows the symptoms: a runny nose, a slight fever, coughing and sneezing. It is very unpleasant, but nobody knows a cure.

1. Why do we call the cold”common”?

_..………….…………………….…………….…………….………….……………

2. What are the symptoms of the common cold?

_..………….…………………….…………….…………..

D. WRITING. Write questions for the underlined words.

(Viết câu hỏi cho những từ gạch chân). (1.pt)

A. The doctorwrote Lan’s sick note. (Who)

………………………….…………………….…………………….………..…..?

B. Nam is One meter 45 centimeterstall (How)

..………………………….…………………….………

Đáp án đề thi tiếng Anh 7 giữa kì 2

I. Circle the word that has underlined, italic part pronounced differently from the others. (0,75pt)

1. A.

2. B.

3. A.

II. Multiple choice (2.5pts)

1.D

2.A

3.B

4.B

5.A

6.A

7.A

8.B

9.A

10.C

III. Choose the underlined part of each sentence which has a mistake. (0,5pt)

1.C

2.D

IV. Give the correct form of words in bracket. (0,75pt)

1.Brushing

2.hard

3.useful

B. LISTENING. (1.5pts)Listen the dialogue then fill in the blanks with a suitable word.

1. nervous

2.looks

3.cavity

4.brush

5.his

6.pleased

C. READING: (3pts)

1.F

2.T

3.T

4.T

II. Read the passage then answer the questions:(1pt)

1. Because every year millions of people catch it.

2. They are: a runny nose, a slight fever, coughing and sneezing.

D. WRITING. Write questions for the underlined words. (1.pt)

1.Who wrote Lan’s sick note?

2.How tall is Nam?

…………………

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung đề thi giữa kì 2 tiếng Anh 7

Bản quyền bài viết thuộc trường trung học phổ thông Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng (thptsoctrang.edu.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button