Quyết định gia hạn thời gian xác minh khiếu nại

Trường TCSP Mẫu giáo – Nhà trẻ Hà Nội xin giới thiệu đến các bạn Mẫu 14/KN: Quyết định gia hạn thời gian xác minh khiếu nại được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và đăng tải ngay sau đây. Mẫu 14/KN: Quyết định gia hạn thời gian xác minh khiếu nại là mẫu quyết định lập ra về việc xác minh kéo dài thời gian khiếu nại. Mẫu được ban hành kèm theo Quyết định 878/QĐ-TCT do Tổng cục thuế ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo.

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN
TRỰC TIẾP
TÊN CƠ QUAN THUẾ RA QĐ
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……/QĐ- …..(1)

………, ngày ….. tháng ….. năm …..

QUYẾT ĐỊNH
Gia hạn thời gian xác minh khiếu nại

CHỨC DANH THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ RA QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ Luật khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại;

Căn cứ………………………………………………………… …………………………(2);

Căn cứ Quyết định số ….ngày……tháng….năm …. của …….(3) về việc xác minh nội dung khiếu nại của (4), địa chỉ:…….đối với………(5);

Xét đề nghị của Trưởng Đoàn (Tổ) xác minh khiếu nại,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Gia hạn thời gian xác minh nội dung khiếu nại của Đoàn (Tổ) xác minh khiếu nại theo Quyết định số….ngày…tháng….năm …. của ……(3)

Thời gian gia hạn là ….… ngày, kể từ ngày …/../… đến ngày ../../….

Điều 2. Trưởng đoàn (tổ) xác minh khiếu nại, (6),(7) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 2;
– (4);
– Lưu: VT,..(8).

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Bản quyền bài viết thuộc trường trung học phổ thông Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng (thptsoctrang.edu.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button