Mẫu quyết định thành lập phòng ban công ty

Công ty bạn chuẩn bị thành lập 1 phòng ban mới? Bạn phải làm một quyết định công khai việc thành lập phòng bạn đó. Văn bản đó chính là mẫu quyết định thành lập phòng ban trong công ty.

Mẫu quyết định thành lập phòng ban công ty là mẫu quyết định được ban Giám đốc của công ty lập ra về việc quyết định thành lập thêm một phòng ban mới của công ty. Mẫu quyết định lấy Luật doanh nghiệp, điều khoản hoạt động của công ty làm căn cứ, và đi kèm với đó là những điều khoản của quyết định thành lập phòng ban công ty. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.

CÔNG TY …………….

……………………………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———o0o———

Số:……./20…

……….., ngày……tháng…….năm…..

QUYẾT ĐỊNH
V/v: thành lập Phòng ……………………….
CÔNG TY……………………..

– Căn cứ vào Luật doanh nghiệp;

– Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty ……………………………………………;

– Căn cứ vào nhu cầu hiện tại của Công ty ………………………………………………..…

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Phòng ………. – Công ty ………………… kể từ ngày ….. tháng ……. năm ……….

Điều 2: Trưởng Phòng ……………. chịu trách nhiệm báo cáo công việc theo quy định, chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Công ty và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định tại Điều lệ, quy chế của Công ty ………………….. và các quy định pháp luật có liên quan.

Các cán bộ nhân viên trong Phòng thực hiện công việc và báo cáo theo chỉ đạo của Trưởng Phòng.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày…….tháng……năm…… cho đến khi có Quyết định khác về việc này được ban hành. Các phòng/Ban, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

Như điều 3 (để thực hiện)

Lưu HCNS

CÔNG TY

Bản quyền bài viết thuộc trường trung học phổ thông Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng (thptsoctrang.edu.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button