Sgk tiếng Anh 12

Language focus – Unit 1 – Home life – Đời sống gia đình

Bài viết giới thiệu các ngữ pháp và hướng dẫn cách làm các bài tập liên quan đến Unit 1 của chương trình tiếng Anh lớp 12.

Pronunciation: Pratise reading these senteces

I. Từ vựng:

 • great grandfather (n) : ông cố, ông cụ
 • message  [‘mesidʒ]: thông điệp, thông báo
 • exam result (n): kết quả thi
 • address  [ə’dres]: địa chỉ

II. Cấu trúc cần nhớ

 • Cách phát âm của từ thêm “s” 

Xem thêm cách phát âm của từ thêm “s” tại đây

 • Các thì: Quá khứ đơn (Past simple), quá khứ tiếp diễn (Past progressive) và hiện tại hoàn thành (Present perfect).

Xem thêm kiến thức về thì Quá khứ đơn tại đây

Bạn đang xem bài: Language focus – Unit 1 – Home life – Đời sống gia đình

Xem thêm kiến thức về quá khứ tiếp diễn tại đây

Xem thêm kiến thức về hiện tại hoàn thành tại đây 

III. Hướng dẫn giải bài tập:

1. Pronunciation:

Listen and repeat: (Nghe và nhắc lại)

/s/

Bats

Kits

speaks

dates

photographs

/z/

bags

kids

speeds

days

halves

Practise reading these sentences.

 1. I saw some bats flying from the bags. (Tôi thấy vài con rơi bay ra từ cái túi)
 2. He often speaks at different speeds. (Anh ấy hay nói ở tốc độ khác nhau)
 3. She tore the photographs into halves. (Cô ấy xé bức ảnh ra làm hai)
 4. I always have dates on rainy days. (Tôi luôn luôn có cuộc hẹn vào những ngàu mưa)
 5. The kids are playing with their toy kits. (Những đứa trẻ đang chơi những bộ đồ chơi).

2. Grammar:

Exercise 1: Underline the most suitable tense form in each sentence. (Gạch chân thì thích hợp nhất cho mỗi câu sau)

 1. Did you see / Have you seen my bas anywhere? I can’t find it.
 2. Hello Peter, are you back from the match? Did you enjoy/Have you enjoyed it?
 3. This is the photo of my great grandfather. He was/has been married six times.
 4. Have you given/Did you give Helen my message when you have seen/saw her?
 5. Sony, could you say that again? I didn’t listen/haven’t listened to you.
 6. Did you two meet/Have you two met before? Laura, this is Peter.
 7. Did you meet/Have you met anyone interesting at the party?

Exercise 2. Decide which answer (A, B or C) best fits each space.

(Chọn đáp án A,B,C điền vào chỗ trống)

Dear Linda,                                          

I am sorry I(1)_____B.Haven’t written___ to for so long, but I (2)______C.Have been______ very busy lately. All late month I (3) _____A. Had_____ exams . and I (4) _____A. Haven’t done______ anything else but study for ages,  Anyway, I (5)______B.Have stopped_______ studying  now and I (6)_____B. am waiting_____ for my exam results.

As you can see from this letter, I (7)___B. have changed___ my address and (8)___C. lived___ in Corydon now. I (9)___Have decided___ that I wanted a change form central London because it (10)__C. Has become___  so expensive. A friend (11)____B. told____ me about this flat, and I (12)____C. moved____ here about two months ago.

When you (13)___C.come___ to England this summer, please visit me. I(14)____am staying_____ here until the middle of August. Then  I (15) ____B. am going____ on holiday to Scotland.

Please write soon.

Margaret.

Trích nguồn: THPT CHU VĂN AN
Danh mục: Sgk tiếng Anh 12

Nguyễn Thị Hương Thủy

Cô giáo Nguyễn Thị Hương Thủy tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội và hiện đang tham gia giảng dạy môn Ngữ Văn tại trường THPT Chu Văn An. Cô có 20 năm kinh nghiệm giảng dạy, dẫn dắt nhiều thế hệ học sinh đạt những thành tích cao và đặt chân vào các trường đại học danh tiếng. Cô gặt hái được rất nhiều thành công trong sự nghiệp: giải Nhì trong cuộc thi giáo viên giỏi do thành phố Hà Nội tổ chức, tham gia giảng dạy đội tuyển Học sinh giỏi Quốc gia.
Back to top button