ĐỀ THI HỌC KÌ 2 LỚP 1 MÔN TIẾNG ANH

Đề kiểm tra cuối năm lớp 1 môn Tiếng Anh

THE SECOND SEMESTER EXAM

I. Look and write:

up      down      juice      apples       a boy 

a girl            a book                a car

Look and write

II. Look at the picture and complete the word:

Look at the picture and complete the word
Complete the conversation

V. Which are the same? Circle

Which are the same Circle

VI. Which is different? Write an X

Which is different Write an X

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2018 – 2019

I. Find the missing letter and write

1. he_d (cái đầu) 2. ey_ (Mắt) 3. f_nger (ngón tay) 4. ha_d (bàn tay)

5. l_g (cái chân) 6. e_rs (cái tai) 7. fe_t (bàn chân) 8.n_se (cái mũi)

9. a_m (cánh tay) 10. t_es (ngón chân)

II. Matching number

Matching number

III. Matching

1. sister a. nữ hoàng
2. water b. con bạch tuộc
3. shirt c. nước
4. socks d. tất chân
5. ostrich e. con đà điểu
6. octopus f. áo sơ mi
7. queen g. anh trai
8. brother h. chị gái

Đề thi cuối năm lớp 1 môn Tiếng Anh năm 2017 – 2018

Bài 1 (3 điểm): Hãy điền một chữ cái thích hợp vào chỗ chấm để tạo thành từ có nghĩa:

1. bo… k 4 .hell…

2. p…n 5. r…ler

3. n…me 6. t….n

Bài 2 (3 điểm): Hoàn thành các câu sau:

1. What…….your name?

2. My……is Hoa.

3. How ……you?

4. I……fine. Thank you.

5. What…..this?

6. It is….book.

Bài 3 (2 điểm ): Sắp xếp lại các câu sau:

1. name/ your/ What/ is?

………………………………………………………………………………………….

2. Nam / is / My / name.

………………………………………………………………………………………….

3. is / this / What?

………………………………………………………………………………………….

4. pen / It / a / is.

………………………………………………………………………………………….

Bài 4 (2 điểm ): Viết câu trả lời dùng từ gợi ý trong ngoặc.

1. What is your name? (Lan).

………………………………………………………………………………………….

2. What is this? (a pencil).

………………………………………………………………………………………….

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh

Dau Tieng District -Education Department.
Minh Hoa Primary School
Class : 1
Full name :________________
SECOND – TERM
TEST
Subject: English.
Time : 35 minutes
Mark (s)

I. Circle the answer. (Khoanh tròn câu trả lời đúng) (2pts):

Circle the answer

II) Look and circle the answer a or b (Xem tranh và khoanh tròn đáp án a hoặc b) (1,5pts):

Look and circle the answer a or b

III) Fill the given words in the blanks. (Điền từ cho sẵn vào chỗ trống) (1,5pts):

  Color;      is ;       blue;       book;      name ;       my

1/ What is your ……………?

2/ ……………name is Andy.

3/ What ………………this?

4/ It’s a ……………

5/ What ……………is this?

6/ It’s a ……………pencil.

IV) Match the question with the right answer. (Ghép câu hỏi vào câu trả lời đúng) (2,5 pts):

1/ What’s your name?
2/ How are you?
3/ What’s this?
4/ Is this a ruler?
5/ What color is this?
a. It’s a desk.
b. It’s blue.
c. Yes, it is.
d. My name is Lan.
e. I’m fine. Thank you.

1/_____ 2/______ 3/_______ 4/_______ 5/_______

V) Điền A, B hoặc C vào chỗ trống (2,5 pts):

Điền A, B hoặc C vào chỗ trống

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh năm học 2018 – 2019 số 1

I. Nối các tranh với từ tiếng Anh của chúng (2.5pts.)

Nối các tranh với từ tiếng Anh của chúng

II. Sắp xếp những chữ cái sau thành từ có nghĩa (2.5 pts.)

Sắp xếp những chữ cái sau thành từ có nghĩa

III. Khoanh vào câu trả lời đúng nhất a hoặc b (2.5 pts.)

Khoanh vào câu trả lời đúng nhất a hoặc b

IV. Đếm, nối và viết (2.5 pts)

Đếm, nối và viết

Một số đề thi tiếng anh lớp 1 cuối năm cho trẻ em

I, Khoanh tròn các từ phù hợp với tranh.

Khoanh tròn các từ phù hợp với tranh

II,Viết các từ phù hợp với mỗi bức tranh.

Viết các từ phù hợp với mỗi bức tranh

III, Điền một chữ cái còn thiếu vào mỗi từ sau.

Điền một chữ cái còn thiếu vào mỗi từ sau

IV, Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất.

Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất

V. Sắp xếp lại các chữ cái để tạo được từ phù hợp với mỗi tranh sau.

Sắp xếp lại các chữ cái để tạo được từ phù hợp với mỗi tranh sau

Năm học : 2012 – 2013  –  Môn : Tiếng Anh 1

Họ và tên ………………………………….…Lớp…..……… Điểm…………

I, Khoanh tròn các từ phù hợp với tranh.

I, Khoanh tròn các từ phù hợp với tranh

II,Viết các từ phù hợp với mỗi bức tranh.

II, Viết các từ phù hợp với mỗi bức tranh

III, Điền một chữ cái còn thiếu vào mỗi từ sau.

III, Điền một chữ cái còn thiếu vào mỗi từ sau

IV, Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất.

IV, Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất

V, Sắp xếp lại các chữ cái để tạo được từ phù hợp với mỗi tranh sau.

V, Sắp xếp lại các chữ cái để tạo được từ phù hợp với mỗi tranh sau

Đề  3Đề kiểm tra cuối năm

Năm học : 2012 – 2013  –  Môn : Tiếng Anh 1

Họ và tên ………………………………….…Lớp…..……… Điểm…………

I, Khoanh tròn các từ phù hợp với tranh.

các từ phù hợp với tranh

II,Viết các từ phù hợp với mỗi bức tranh.

Viết từ phù hợp với mỗi bức tranh

III, Điền một chữ cái còn thiếu vào mỗi từ sau.

Điền một chữ cái còn thiếu

IV, Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất.

Khoanh tròn đáp án đúng nhất

V, Sắp xếp lại các chữ cái để tạo được từ phù hợp với mỗi tranh sau.

Sắp xếp lại các chữ cái để tạo được từ phù hợp với mỗi tranh

Bản quyền bài viết thuộc trường trung học phổ thông Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng (thptsoctrang.edu.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button