UBND thành phố vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác quản lý Nhà nước về hoạt động luật sư (LS) năm 2018 trên địa bàn thành phố. Mục đích nhằm phát triển đội ngũ LS có chất lượng, bảo đảm thực hiện tốt trách nhiệm bào chữa, cung cấp dịch vụ pháp lý, nhất là đối với những trường hợp bào chữa chỉ định theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng.

Theo đó, UBND thành phố giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Đoàn LS thành phố và các đơn vị liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao vị trí, vai trò của LS trong xã hội; lựa chọn và cử LS có đủ tiêu chuẩn tham gia đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại và đầu tư có yếu tố nước ngoài; cấp giấy đăng ký hoạt động cho các tổ chức hành nghề LS theo quy trình ISO 9001:2008; tổ chức kiểm tra hoạt động các tổ chức hành nghề LS trên địa bàn thành phố.

Đoàn LS thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan mở lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của LS tối thiểu 2 ngày làm việc/năm; giám sát việc tuân theo pháp luật, quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của LS, cũng như thực hiện việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của LS; tăng cường sự tham gia của LS, tổ chức hành nghề LS trong hoạt động trợ giúp pháp lý miễn phí cho các đối tượng là người nghèo, đối tượng chính sách theo quy định Luật Trợ giúp pháp lý…

NAM BÌNH

Categorised in: