Thông báo về việc làm Thẻ thư viện năm học 2015 – 2016

Hiện nay, thư viện nhà trường đã triển khai làm thẻ  thư viện cho học sinh của các khối lớp.

Đề nghị các thầy (cô) chủ nhiệm, cử Ban cán sự lớp lập danh sách học sinh đăng kí làm thẻ thư viện theo mẫu sau:

STT

Họ tên

Ngày sinh

Loại

Giới tính

Trường

Lớp

1

Nguyễn Văn A 1/1/2000 HS Nữ THPT Chu Văn An 10 A

Sau đó gửi theo địa chỉ: thuviencva@gmail.com.

Thời gian nhận danh sách: từ ngày 20/8 – 03/9/2015.

        Chú ý: Học sinh đã làm thẻ năm học 2014-2015nộp lại thẻ hết hạn cho thư viện, và đăng kí  theo danh sách lớp để làm thẻ mới.

Categorised in: ,